2024. június 17.

Bemutatkozás

1. Az előzményekről …
 
   Kincsesbánya fiatal, az ősi magyar falu gyökereit nélkülöző, templom és temető nélküli kisközség a Bakony lábánál. Létét és nevét vörös ásványkincsének, a bauxitnak is köszönheti.
   Az ötvenes években épültek itt az első bányászlakások, 1966-ban önállóságot nyert, s a 70-es években élte „fénykorát” a település. A gyors infrastrukturális fejlődés hatására kiemelkedett a környező falvak közül. Azonban a 80-as évek ipari regressziója következtében a fejlődés megtorpant, s a bánya bezárása miatt a település átmenetileg hanyatlásnak indult. A munkahelyek megszűnése miatt megkezdődött a lakosság elöregedése, melyet a gyermeklétszám erőteljes csökkenése is mutatott.
   Az ezredfordulóra az iskola tanulólétszáma a valamikori 350 főről 170 főre fogyatkozott.
   A fenntartó önkormányzat és az intézmény akkori vezetése jól döntött, amikor a lehetséges alternatívák közül az iskola tanulólétszámának növelését tűzte ki célul. A tudatos tervezés és következetes megvalósítás mintegy ötéves folyamatát siker koronázta. Három kistelepülés - Kincsesbánya, Isztimér, Bakonykúti - önkormányzata összefogva intézményfenntartó társulás kertében Kincsesbánya központtal működtette oktatási intézményeit 2007. augusztus 31-éig.
   A többcélú kistérségi társulások megalakulásával könnyen beláthatóvá vált, hogy csatlakozás esetén egyrészt stabilizálható a fennmaradó intézmények tanulólétszáma, másrészt hatékonyabb munkaerő-gazdálkodásra és a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítására, valamint tartalmának megújítására (pályázatok) is nagyobb lehetőség nyílna.
   Ezért Isztimér és Kincsesbánya önkormányzata s az intézmény vezetése úgy döntött, hogy csatlakozik a Móri Többcélú Kistérségi Társuláshoz, s 2007. szeptember 1-jétől iskolánk a móri Radnóti Miklós Általános Iskola mint gesztorintézmény egyik tagiskolájává vált.
 
2. A jelen …
 
   A kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskola 8 osztályos falusi iskola, ahol a 2009/2010-es tanévben 160 diák tanul. Két napközis és egy tanulószobai csoportot működtetünk.
   Intézményünkben magas színvonalú nevelő-oktató munka folyik. Ezt igazolják egyrészt a négy környező településről nagy számban bejáró tanulóink, másrészt az elmúlt 10-15 év eredményei. Különösen az anyanyelvi nevelés terén értünk el szép sikereket. Körzeti, megyei, sőt három ízben országos tanulmányi versenyeken diákjaink előkelő helyezést szereztek. Ehhez mára a nezetiségi német nyelvű és a természettudományos oktatás is csatlakozott kiváló eredményekkel.
   Az OKÉV-mérések is nevelő-oktató munkánk jó színvonalát igazolják. A 2009-es tanévben matematikából (mind a 6., mind a 8. évfolyamon) a községek viszonylatában elvárt szinten , szövegértésből pedig az országos átlagot is meghaladó szinten teljesítettek diákjaink.
   A nyolcadik osztályosok nagy többségét - felvételi eredményeik alapján – az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel.
   Minden évben a 6. évfolyamból 2-3 tanulónk nyer felvételt hatosztályos gimnáziumba. Sok szülő éppen e célból, a sikeres felvételire való felkészítés céljából íratja intézményünkbe gyermekét.
   Iskolánk befogadó iskola. Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik más intézményben kezdték meg tanulmányaikat, de különböző okok miatt váltani kényszerültek. Tiszta lappal, az átjárhatóságot és az esélyegyenlőséget biztosítva folytathatják nálunk tanulmányi munkájukat.
   Az iskolába lépő, eltérő műveltségi szinttel, családi háttérrel rendelkező gyerekekből a nevelőtestület nyolcadik osztály végére a német nyelvet jól beszélő, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó műveltséggel rendelkező személyiségeket kíván formálni.
 
3. Ennek érdekében …
 
    A hagyományos értékek közvetítésén túl igyekszünk olyan korszerű ismereteket nyújtani, amelyek
    segítségével lépést tudunk tartani a gyorsan változó világgal:
 •     Német nemzetiségi nyelvoktatás 1. osztálytól heti öt órában, felső tagozatban bontott 
      csoportokban
 •     Informatika oktatása 5. osztálytól bontott csoportokban
 •     Felső tagozatban (nagyobb létszámú osztályokban) a matematika és a magyar nyelv tanítása
      bontott csoportokban
 •     8000 kötetes iskolai könyvtár
 •     Napközi, tanulószoba
 •     Magas színvonalú sportolási lehetőség: kézilabda, foci, zenés gimnasztika, floorball
 •     Gyógytestnevelés és gyógyúszás
 •     Néptánc, dzsesszbalett és hangszeres zeneoktatás a Hang-Szín-Tér Művészeti Alapiskola
      keretében
 •     Római katolikus és református hitoktatás
 •     Nyári tábor és napközis tábor
 •     Bejáró tanulóinknak bérlet vásárlása
 •     Isztimérre iskolajárat napi három alkalommal

4. Tehetséggondozás
 •     Nívócsoportos magyar- és matematikaoktatás
 •     Szakkörök: angol, gazdasági és vállalkozási ismeretek, kézműves, természetjáró
 •     ECDL-vizsgára felkészítés
 •     Tanulmányi versenyekre felkészítés
 •     Iskolaújság szerkesztése
5. Felzárkóztatás
 •    Matematika és magyar nyelv oktatása lassabban haladó csoportban
 •    Fejlesztő pedagógusi segítség
 •    Logopédiai foglalkozások
 •    Gyógypedagógiai foglalkozások
 •    Diszlexia-prevenciós foglalkozások
 •    Korrepetálások

6. Rendezvényeink
Jeles napok, hagyományos programok
 •    Szeptemberi összevont szülői értekezlet
 •    Őszi papírgyűjtés
 •    Október 6-i megemlékezés
 •    Kazinczy-napok: emlékműsor, sokszínű kulturális és szabadidős tevékenység, körzeti tanulmányi
 •    versenyek
 •    Október 23-i ünnepi műsor
 •    Kistérségi szakmai továbbképzési nap
 •    Mikulás-kupa, Mikulás-klubdélutánok
 •    Karácsonyi műsor
 •    Farsang
 •    Nyílt tanítási nap
 •    Március 15-i ünnepi műsor
 •    Hej, csak helyesen! Körzeti helyesírási verseny
 •    Tavaszi papírgyűjtés
 •    Nyuszi-kupa
 •    Látogatás a testvériskolába, Madarra
 •    Alapítványi jutalomkirándulás
 •    Egészségvédelmi nap megyei előadók bevonásával
 •    Gyermeknap
 •    Vakációköszöntő

7. Kapcsolataink
 
   E gazdag programsorozat és a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósításához a települési önkormányzatok (Kincsesbánya és Isztimér) minden támogatást megadnak. Képviselő-testületük felelős, az oktatási intézmények iránt elkötelezett tagokból áll, akik maximálisan biztosítják nevelő-oktató munkánk személyi és tárgyi feltételeit.
   Gesztorintézményünk, a móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója és nevelőtestülete személyében olyan együttműködő partnerekre leltünk, akikkel harmonikus munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk. Szoros szakmai együttműködésünk során kölcsönösen gazdagíthatjuk nevelő-oktató munkánk tartalmát, pedagógiai és módszertani kultúránkat.
   Magas színvonalú és nagy sikerű rendezvényeink biztosítéka a Szülői Munkaközösséggel, településünk civil szervezetével és vállalkozóival, a művelődési és egészségházzal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a helyi és az isztiméri tagóvodával való szoros kapcsolatunk.
   A művelődési ház közös épületegyüttest alkot iskolánkkal, ezzel együtt nívós helyszínt biztosít rendezvényeink lebonyolításához.
   A „Kincsesbánya Gyermekeiért” Alapítvány is kiemelt támogatója iskolánknak. Nemcsak jelentős anyagi segítséget nyújt az épület felújításához, a tárgyi eszközök beszerzéséhez, hanem évente kirándulással jutalmazza a tartósan magas színvonalon teljesítő diákokat, akik hozzájárulnak iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez.
   Szoros kapcsolatot tartunk a helyi nyugdíjasklubbal, akik nyolc évig patronálnak egy-egy osztályt. Közös programokat szerveznek, a diákok viszonzásul jeles napjaikra műsorral kedveskednek.
   Aktívan működő diákönkormányzatunk minden második pénteken - tanulói igény alapján -  szabadidős programot biztosít diákjaink részére „Csááásuli!” néven.
 
8. Kiegészítés

   A hatékonyabb kistérségi munkaerő-gazdálkodásnak köszönhetően a 2008/2009-es tanévtől 14 teljes munkaidőben foglalkoztatott és három óraadó pedagógus látja el a nevelő-oktató munkát intézményünkben.
 
Oldal nyomtatsa


 

  
         Referenciaintézmény
 Jó gyakorlatok

 

Cím: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1. Tel.: +36 22 584 000 e-mail: iskola.kazyf@gmail.com OM azonosító: 201026
Nyitva tartás: 06:00-20:00

2024. június 17.

Bemutatkozás

1. Az előzményekről …
 
   Kincsesbánya fiatal, az ősi magyar falu gyökereit nélkülöző, templom és temető nélküli kisközség a Bakony lábánál. Létét és nevét vörös ásványkincsének, a bauxitnak is köszönheti.
   Az ötvenes években épültek itt az első bányászlakások, 1966-ban önállóságot nyert, s a 70-es években élte „fénykorát” a település. A gyors infrastrukturális fejlődés hatására kiemelkedett a környező falvak közül. Azonban a 80-as évek ipari regressziója következtében a fejlődés megtorpant, s a bánya bezárása miatt a település átmenetileg hanyatlásnak indult. A munkahelyek megszűnése miatt megkezdődött a lakosság elöregedése, melyet a gyermeklétszám erőteljes csökkenése is mutatott.
   Az ezredfordulóra az iskola tanulólétszáma a valamikori 350 főről 170 főre fogyatkozott.
   A fenntartó önkormányzat és az intézmény akkori vezetése jól döntött, amikor a lehetséges alternatívák közül az iskola tanulólétszámának növelését tűzte ki célul. A tudatos tervezés és következetes megvalósítás mintegy ötéves folyamatát siker koronázta. Három kistelepülés - Kincsesbánya, Isztimér, Bakonykúti - önkormányzata összefogva intézményfenntartó társulás kertében Kincsesbánya központtal működtette oktatási intézményeit 2007. augusztus 31-éig.
   A többcélú kistérségi társulások megalakulásával könnyen beláthatóvá vált, hogy csatlakozás esetén egyrészt stabilizálható a fennmaradó intézmények tanulólétszáma, másrészt hatékonyabb munkaerő-gazdálkodásra és a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítására, valamint tartalmának megújítására (pályázatok) is nagyobb lehetőség nyílna.
   Ezért Isztimér és Kincsesbánya önkormányzata s az intézmény vezetése úgy döntött, hogy csatlakozik a Móri Többcélú Kistérségi Társuláshoz, s 2007. szeptember 1-jétől iskolánk a móri Radnóti Miklós Általános Iskola mint gesztorintézmény egyik tagiskolájává vált.
 
2. A jelen …
 
   A kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskola 8 osztályos falusi iskola, ahol a 2009/2010-es tanévben 160 diák tanul. Két napközis és egy tanulószobai csoportot működtetünk.
   Intézményünkben magas színvonalú nevelő-oktató munka folyik. Ezt igazolják egyrészt a négy környező településről nagy számban bejáró tanulóink, másrészt az elmúlt 10-15 év eredményei. Különösen az anyanyelvi nevelés terén értünk el szép sikereket. Körzeti, megyei, sőt három ízben országos tanulmányi versenyeken diákjaink előkelő helyezést szereztek. Ehhez mára a nezetiségi német nyelvű és a természettudományos oktatás is csatlakozott kiváló eredményekkel.
   Az OKÉV-mérések is nevelő-oktató munkánk jó színvonalát igazolják. A 2009-es tanévben matematikából (mind a 6., mind a 8. évfolyamon) a községek viszonylatában elvárt szinten , szövegértésből pedig az országos átlagot is meghaladó szinten teljesítettek diákjaink.
   A nyolcadik osztályosok nagy többségét - felvételi eredményeik alapján – az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel.
   Minden évben a 6. évfolyamból 2-3 tanulónk nyer felvételt hatosztályos gimnáziumba. Sok szülő éppen e célból, a sikeres felvételire való felkészítés céljából íratja intézményünkbe gyermekét.
   Iskolánk befogadó iskola. Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik más intézményben kezdték meg tanulmányaikat, de különböző okok miatt váltani kényszerültek. Tiszta lappal, az átjárhatóságot és az esélyegyenlőséget biztosítva folytathatják nálunk tanulmányi munkájukat.
   Az iskolába lépő, eltérő műveltségi szinttel, családi háttérrel rendelkező gyerekekből a nevelőtestület nyolcadik osztály végére a német nyelvet jól beszélő, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó műveltséggel rendelkező személyiségeket kíván formálni.
 
3. Ennek érdekében …
 
    A hagyományos értékek közvetítésén túl igyekszünk olyan korszerű ismereteket nyújtani, amelyek
    segítségével lépést tudunk tartani a gyorsan változó világgal:
 •     Német nemzetiségi nyelvoktatás 1. osztálytól heti öt órában, felső tagozatban bontott 
      csoportokban
 •     Informatika oktatása 5. osztálytól bontott csoportokban
 •     Felső tagozatban (nagyobb létszámú osztályokban) a matematika és a magyar nyelv tanítása
      bontott csoportokban
 •     8000 kötetes iskolai könyvtár
 •     Napközi, tanulószoba
 •     Magas színvonalú sportolási lehetőség: kézilabda, foci, zenés gimnasztika, floorball
 •     Gyógytestnevelés és gyógyúszás
 •     Néptánc, dzsesszbalett és hangszeres zeneoktatás a Hang-Szín-Tér Művészeti Alapiskola
      keretében
 •     Római katolikus és református hitoktatás
 •     Nyári tábor és napközis tábor
 •     Bejáró tanulóinknak bérlet vásárlása
 •     Isztimérre iskolajárat napi három alkalommal

4. Tehetséggondozás
 •     Nívócsoportos magyar- és matematikaoktatás
 •     Szakkörök: angol, gazdasági és vállalkozási ismeretek, kézműves, természetjáró
 •     ECDL-vizsgára felkészítés
 •     Tanulmányi versenyekre felkészítés
 •     Iskolaújság szerkesztése
5. Felzárkóztatás
 •    Matematika és magyar nyelv oktatása lassabban haladó csoportban
 •    Fejlesztő pedagógusi segítség
 •    Logopédiai foglalkozások
 •    Gyógypedagógiai foglalkozások
 •    Diszlexia-prevenciós foglalkozások
 •    Korrepetálások

6. Rendezvényeink
Jeles napok, hagyományos programok
 •    Szeptemberi összevont szülői értekezlet
 •    Őszi papírgyűjtés
 •    Október 6-i megemlékezés
 •    Kazinczy-napok: emlékműsor, sokszínű kulturális és szabadidős tevékenység, körzeti tanulmányi
 •    versenyek
 •    Október 23-i ünnepi műsor
 •    Kistérségi szakmai továbbképzési nap
 •    Mikulás-kupa, Mikulás-klubdélutánok
 •    Karácsonyi műsor
 •    Farsang
 •    Nyílt tanítási nap
 •    Március 15-i ünnepi műsor
 •    Hej, csak helyesen! Körzeti helyesírási verseny
 •    Tavaszi papírgyűjtés
 •    Nyuszi-kupa
 •    Látogatás a testvériskolába, Madarra
 •    Alapítványi jutalomkirándulás
 •    Egészségvédelmi nap megyei előadók bevonásával
 •    Gyermeknap
 •    Vakációköszöntő

7. Kapcsolataink
 
   E gazdag programsorozat és a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósításához a települési önkormányzatok (Kincsesbánya és Isztimér) minden támogatást megadnak. Képviselő-testületük felelős, az oktatási intézmények iránt elkötelezett tagokból áll, akik maximálisan biztosítják nevelő-oktató munkánk személyi és tárgyi feltételeit.
   Gesztorintézményünk, a móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója és nevelőtestülete személyében olyan együttműködő partnerekre leltünk, akikkel harmonikus munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk. Szoros szakmai együttműködésünk során kölcsönösen gazdagíthatjuk nevelő-oktató munkánk tartalmát, pedagógiai és módszertani kultúránkat.
   Magas színvonalú és nagy sikerű rendezvényeink biztosítéka a Szülői Munkaközösséggel, településünk civil szervezetével és vállalkozóival, a művelődési és egészségházzal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a helyi és az isztiméri tagóvodával való szoros kapcsolatunk.
   A művelődési ház közös épületegyüttest alkot iskolánkkal, ezzel együtt nívós helyszínt biztosít rendezvényeink lebonyolításához.
   A „Kincsesbánya Gyermekeiért” Alapítvány is kiemelt támogatója iskolánknak. Nemcsak jelentős anyagi segítséget nyújt az épület felújításához, a tárgyi eszközök beszerzéséhez, hanem évente kirándulással jutalmazza a tartósan magas színvonalon teljesítő diákokat, akik hozzájárulnak iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez.
   Szoros kapcsolatot tartunk a helyi nyugdíjasklubbal, akik nyolc évig patronálnak egy-egy osztályt. Közös programokat szerveznek, a diákok viszonzásul jeles napjaikra műsorral kedveskednek.
   Aktívan működő diákönkormányzatunk minden második pénteken - tanulói igény alapján -  szabadidős programot biztosít diákjaink részére „Csááásuli!” néven.
 
8. Kiegészítés

   A hatékonyabb kistérségi munkaerő-gazdálkodásnak köszönhetően a 2008/2009-es tanévtől 14 teljes munkaidőben foglalkoztatott és három óraadó pedagógus látja el a nevelő-oktató munkát intézményünkben.
 
Oldal nyomtatsa


 

  
         Referenciaintézmény
 Jó gyakorlatok

 

Cím: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1. Tel.: +36 22 584 000 e-mail: iskola.kazyf@gmail.com OM azonosító: 201026
Nyitva tartás: 06:00-20:00